خبرگزاری آريا – انجام سونوگرافي توسط متخصصين زنان و زايمان در چارچوب ضوابط اعلامي است
معاونت درمان وزارت بهداشت در بخشنامه اي تاکيد کرد:

انجام سونوگرافي توسط متخصصين زنان و زايمان در چارچوب ضوابط اعلامي است

خبرگزاري آريا- معاونت درمان وزارت بهداشت در بخشنامه اي اعلام کرد: انجام سونوگرافي توسط متخصصين فاقد مدارک آموزشي معتبر تاييد شده توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و اخذ تعرفه در مطب متخصصين زنان، تخلف انتظامي و تعزيراتي محسوب مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، در اين بخشنامه در خصوص ضوابط انجام سونوگرافي توسط متخصصين زنان و زايمان تاکيد شده است: بخشنامه مذکور صرفا”در راستاي تامين نياز کمک تشخيصي متخصصين زنان و زايمان داراي گواهينامه معتبر و در بيمارستانهاي دانشگاهي با شرايط اعلامي مجاز مي باشد و همچنان انجام سونوگرافي توسط متخصصين فاقد مدارک آموزشي معتبر تاييد شده توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و اخذ تعرفه در مطب پزشکان مذکور تخلف انتظامي و تعزيراتي محسوب مي شود.
در اين بخشنامه از معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور خواسته شده است: به منظور اجراي دقيق بخشنامه مذکور ، نسبت به بازديدهاي نظارتي مستمر از مطب متخصصين زنان و زايمان اقدام و در صورت مشاهده تخلف از ضوابط اعلامي ، متخلف با استناد به مواد ۲و ۴ از قانون تعزيرات حکومتي در امور بهداشتي و درماني به کميسيون ماده ۱۱ قانون مذکور در آن دانشگاه و همچنين به هيات انتظامي سازمان نظام پزشکي ارجاع و مورد پيگيري قرار گيرد.
در اين بخشنامه آمده است: استفاده از دستگاه سونوگرافي توسط متخصصين زنان و زايمان واجد شرايط در مطب به عنوان ابزار کمک تشخيصي در حيطه تخصصي، مطابق با بخشنامه هاي قبلي بدون اخذ وجه است و هرگونه استفاده از آن در مطب افراد فاقد شرايط لازم و اخذ وجه، مصداق تبديل مطب به موسسه غيرمجاز و اخذ تعرفه مازاد و تحميل هزينه به بيمار خواهد بود.