خبرگزاری آريا – پذيرش طرح هاي پيشنهادي پژوهشي مرتبط با نيروي انساني بخش سلامت/ مهلت ارسال پروپوزال ها تا ۱۰ اسفندماه ۹۶
سرپرست مرکز تحقيقات و مطالعات منابع انساني سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد:

پذيرش طرح هاي پيشنهادي پژوهشي مرتبط با نيروي انساني بخش سلامت/ مهلت ارسال پروپوزال ها تا 10 اسفندماه 96

خبرگزاري آريا- سرپرست مرکز تحقيقات و مطالعات منابع انساني سلامت وزارت بهداشت گفت: اين مرکز در راستاي اولويت هاي پژوهشي پنج ساله خود تا سال ۱۴۰۱ و در پاسخ به رفع نيازهاي پژوهشي کاربردي مرتبط با سرمايه‌هاي انساني سلامت، آمادگي خود را براي پذيرش طرح هاي پيشنهادي اعلام مي کند.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر عليرضا ميرزاصادقي، سرپرست مرکز تحقيقات و مطالعات منابع انساني سلامت وزارت بهداشت با بيان عناوين طرح هاي پژوهشي گفت: شناسايي عوامل موثر و راهکارهاي بهبود وضعيت توزيع نيروي انساني بخش سلامت، بررسي وضعيت تعادل جنسيتي نيروي انساني موجود و راهکارهاي ارتقاء آن، آينده پژوهي سيستم ارائه خدمات بخش سلامت کشور و تعيين شايستگي هاي مورد نياز منابع انساني سلامت، طراحي مدل ارزيابي عملکرد کارکنان هيات علمي(باليني و غير باليني) و غيرهيات علمي(بهداشتي، درماني و غيربهداشتي درماني) وزارت بهداشت، شناسايي عوامل موثر بر نظام پرداخت کارکنان براي مشاغل داراي اولويت وزارت بهداشت در سطوح مختلف ارائه خدمت و طراحي مدل هاي مناسب، عوامل موثر بر ماندگاري نيروي انساني متخصص در مناطق محروم و تدوين گزينه هاي سياستي کاربردي براي ارتقاي آن، آسيب شناسي وﺿﻌﯿﺖ فرهنگ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وزارت بهداشت و تعيين ساز و کارهاي ايجاد فرهنگ مطلوب سازماني، طراحي مدل جامع سنجش اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت ارائه شده به نيروي انساني، ارزيابي مقايسه اي کارايي و اثربخشي روش هاي مختلف تامين و بکارگيري منابع انساني مورد نياز وزارت بهداشت، بررسي جريانات ورودي و خروجي(وضعيت فعاليت و ميزان ريزش) نيروي کار سلامت در رشته هاي شغلي داراي اولويت و عوامل موثر بر آن، طراحي نظام ديده باني منابع انساني سلامت و تعيين ميزان سهم زماني معادل تمام وقتي(Full-Time Equivalent) پزشکان متخصص از عناوين طرح هاي پژوهشي است.
دکتر ميرزاصادقي همچنين در خصوص شرايط شرکت در فراخوان توضيح داد: طبق مصوبه شوراي عالي مرکز کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي شامل اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي و شرکت ها و موسسات دولتي و غيردولتي(خصوصي، تعاوني, مردم نهاد و خيريه) معتبر داخل و خارج از کشور مي توانند نسبت به ارائه پيشنهاد اجراي طرح ها اقدام کنند.
وي ادامه داد: پروپوزال هاي پيشنهادي بايد در چارچوب شرح خدمات تعيين شده و بر اساس فرمت پروپوزال مرکز تدوين گردند. شرح خدمات مورد انتظار و فرم پيشنهاد طرح از سايت مرکز آدرس(CHHRRS.behdasht.gov.ir) قابل دريافت است.
دکتر ميرزاصادقي با بيان اينکه مهلت ارسال پروپوزال ها تا ۱۰ اسفندماه ۹۶ خواهد بود اضافه کرد: کليه پيشنهادهاي رسيده ابتدا از نظر تکميل بودن ارزيابي و سپس طبق روند تصويب طرح هاي پژوهشي مرکز پس از داوري توسط اعضاي هيات علمي در شوراي پژوهش مرکز قرار خواهند گرفت.
وي افزود: مبلغ درج شده در فراخوان حداکثر بودجه پيشنهادي است و هزينه ها بايد در شرح پيشنهاد طرح، توجيه گردند. در شرايط مساوي طرح هايي مصوب مي گردند که هزينه کمتري درخواست کرده باشند.
علاقه مندان شرکت در فراخوان در صورت نياز به توضيحات بيشتر با شماره ۸۱۴۵۳۴۲۲ سرکار خانم قاسمي تماس حاصل نمايند.