خبرگزاری آريا – لزوم برنامه ريزي براي تحول و نوآوري در آموزش علوم پايه پزشکي
قائم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت تاکيد کرد:

لزوم برنامه ريزي براي تحول و نوآوري در آموزش علوم پايه پزشکي

خبرگزاري آريا- قائم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت در نشست شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي با تشريح برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي گفت: لازم است ترجمان اين برنامه ها در علوم پايه نيز تدوين شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر حميد اکبري در نشست شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي، به اقداماتي که در زمينه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي صورت گرفته اشاره کرد و گفت: علوم پايه از حوزه هاي زيربنايي نظام سلامت هستند و لازم است اکنون که بسترهاي تحول در تمامي حوزه هاي آموزش علوم پزشکي فراهم شده، مسئولين اين رشته ها در کشور نيز در مسير تحول و نوآوري در اين حوزه حرکت کنند.
وي گفت: بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي از سال ۹۴ در سطح کشور در حال اجرا است و اين برنامه ها باعث شده تا توجه بيشتري به حوزه آموزش در دانشگاهها شود و دستاوردهاي چشمگيري را در سطح کشور به همراه داشته است.
قائم مقام معاون آموزشي از توجه به مرجعيت علمي در حوزه آموزش سخن گفت و اظهار داشت: مطابق با بيانات مقام معظم رهبري، حرکت در اين حوزه از الزاماتي است که بايد به آن توجه شود. يکي از بسته هاي تحول به اين موضوع اختصاص پيدا کرده و در همين راستا نيز مرکز ملي تحقيقات راهبردي آموزش علوم پزشکي راه اندازي شده، کميسيون کتب مرجع علوم پزشکي تشکيل شده و گفتمان مرجعيت در بين بدنه دانشگاهها نهادينه شده است.
وي حرکت به سمت دانشگاههاي نسل سوم را از ديگر برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش ذکر کرد و اظهار داشت: در واقع دانشگاهها بايد به سمت نيروهاي کارآفرين حرکت کنند. نقشه راه دانشگاهها در اين زمينه ترسيم شده و برنامه ريزي لازم براي توسعه مفاهيم نوآوري و کارآفريني در بين دانشجويان تحصيلات تکميلي علوم پزشکي صورت گرفته است.
دکتر اکبري از بسته پاسخگويي به نيازهاي نظام سلامت سخن گفت و اظهار داشت: در اين زمينه طي چند سال گذشته دوره تخصصي پزشکي خانواده راه اندازي شده و مرکز ملي آموزش هاي مهارتي يکي از اقدامات مهمي است که براي تامين نيازهاي نظام سلامت با استفاده از آموزش هاي کوتاه مدت صورت گرفته است.
قائم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت گفت: سند برآورد نيروي انساني موردنياز نظام سلامت براي ۵ سال آينده با استفاده از مطالعات صورت گرفته در کشور تدوين شده است. اين برآورد براي رشته هاي تخصصي و مناطق آمايشي در حال تدوين است. در واقع در اين سند مشخص شده که کشور ما براي ۵ سال آينده به چه تعداد نيرو نياز دارد.
وي افزود: برآورد نيروي انساني دکتراي تخصصي نيز در حال انجام است و گروه هاي علوم پايه پزشکي مي توانند با کمک دبيرخانه آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي نقش چشمگيري در برآورد نيروي انساني اين حوزه داشته باشند.
دکتر اکبري با بيان اينکه حدود ۲ سال از اجراي سند آمايش سرزميني که در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده مي گذرد گفت: با تشکيل مناطق آمايشي کشور همکاري مناسبي در بين دانشگاهها و دانشکده هاي مستقر در کلان مناطق آمايشي کشور شکل گرفته است.
وي خاطرنشان کرد: بحث علوم بين رشته اي در علوم پايه يکي از مسائلي است که به شدت مورد توجه است و با مطالعاتي که انجام شده مشخص است که در برخي رشته هاي ميان رشته اي نيازهاي مختلفي در کشور ما وجود دارد. لازم است برنامه ريزي مناسبي براي گسترش رشته هاي ميان رشته اي از طريق همکاري با ساير بخش ها مانند دانشگاههاي زيرمجموعه وزارت علوم صورت پذيرد.
قائم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت به توسعه ماموريت گرايي در دانشگاههاي علوم پزشکي اشاره کرد و گفت: از اين طريق اقدامات خوبي در سطح ملي توسط دانشگاههاي علوم پزشکي کشور انجام شده و برخي از اين ماموريت ها در حوزه هاي بين رشته اي است و اساتيد محترم علوم پايه مي توانند همکاري خوبي با مناطق آمايشي داشته باشند.
دکتر اکبري با بيان اقداماتي که در راستاي توسعه بين المللي آموزش علوم پزشکي کشور شده گفت: ۳ هزار دانشجوي خارجي در حوزه علوم پزشکي کشور مشغول به تحصيل هستند و ظرفيت هاي بسياري براي گسترش تعاملات بين المللي در علوم پزشکي ايران وجود دارد.
وي اضافه کرد: نقشه آمايش بين المللي تدوين شد و دفاتر همکاري با کشورهاي مختلف در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور تشکيل شده و با تحول در نظام هاي ارزشيابي دانشگاههاي خارجي اقدامات خوبي در زمينه گسترش هاي بين الملل آموزش علوم پزشکي صورت گرفته است.
قائم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت به گسترش آموزش مجازي و تاسيس دانشگاه علوم پزشکي مجازي اشاره و عنوان کرد: باتوجه به اينکه تعدادي از دوره ها به صورت مجازي راه اندازي شده و به زودي دانشگاهها مي توانند دروس خود را در سامانه دانشگاه مجازي قرار دهند و اين آمادگي وجود دارد تا بخشي از دروس تئوري تمامي رشته ها به صورت مجازي برگزار شود.
وي افزود: وزارت بهداشت مجوز دارد تا بتواند بسياري از آزمون هاي بين المللي را برگزار کند. همچنين اقداماتي نيز در زمينه ارتقاي آزمون هاي علوم پزشکي کشور صورت گرفته است.
دکتر اکبري به ظرفيت هاي موجود در گروه هاي علوم پايه پزشکي اشاره کرد و گفت: باتوجه به حرکتي که در مسير تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي ايجاد شده لازم است تا ترجمان بسته هاي تحول و نوآوري در علوم پايه پزشکي با همکاري شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي طراحي شود.