خبرگزاری آريا – شکايت وزارت بهداشت از رئيس انجمن واردکنندگان خودرو


شکايت وزارت بهداشت از رئيس انجمن واردکنندگان خودرو

خبرگزاري آريا-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي از رئيس انجمن واردکنندگان خودرو شکايت مي‌کند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت؛ دکتر عباس زارع نژاد رئيس روابط عمومي وزارت بهداشت با رد اظهارات رئيس انجمن وارد کنندگان خودرو که گفته بود ما اين آمبولانس‌هاي گفته شده را نديديم، گفت: وزارت بهداشت از رييس انجمن واردکنندگان شکايت مي‌کند و ايشان بايد اظهارات خود را ثابت کند و بگويد وزارت بهداشت به جز خودرو‌هاي امدادي، چه خودروي ديگري وارد کرده است.
دکتر زارع نژاد بار ديگر تأکيد کرد: وزارت بهداشت از محل ارز ۱۸ ميليون يورويي به جز آمبولانس، خودروي خارجي ديگري وارد نکرده است و اگر هر خودوريي غير از اين توسط وزارت بهداشت وارد شده است، گمرکات کشور آن را منتشر کند.
وي با رد اظهارات رئيس انجمن وارد کنندگان خودرو که گفته بود که ما اين آمبولانس‌هاي گفته شده را نديديم، گفت: سري به مناطق محروم بزنيد تا ببينيد.
دکتر زارع نژاد از شکايت از رئيس انجمن مذکور به مراجع قضايي خبر داد و بار ديگر تأکيد کرد: وزارت بهداشت از محل ۱۸ ميليون يورو ارز ۴۰۰ دستگاه امبولانس کمک دار ويژه مناطق صعب العبور خريداري کرده است.