خبرگزاری آريا – انتصاب مهندس افشين افشار


انتصاب مهندس افشين افشار

خبرگزاري آريا- مهندس افشين افشار به سمت سرپرست مديريت آزمايشگاه کنترل  غذا  و دارو اين معاونت منصوب شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر جبارنيا – معاون غذا و دارو البرز – طي حکمي، مهندس افشين افشار را به سمت سرپرست مديريت آزمايشگاه کنترل  غذا  و دارو اين معاونت منصوب نمودند.