Tag Archives: ارائه

خبرگزاری آريا – نظارت بر ممنوعيت ارائه خدمات دندانپزشکي همراه با بيهوشي در مراکز مجاز
معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه اي تاکيد کرد:

نظارت بر ممنوعيت ارائه خدمات دندانپزشکي همراه با بيهوشي در مراکز مجاز

خبرگزاري آريا- معاون درمان وزارت بهداشت تصريح کرد: هرگونه تبليغات در فضاهاي مجازي، سايت هاي اينترنتي و  ارسال پيامک بدون اخذ مجوز از سازمان نظام پزشکي در زمينه ارائه خدمات دندانپزشکي همراه با بيهوشي ممنوع است.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر قاسم جان بابايي معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در بخشنامه اي به معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور، بر نظارت بر ارائه خدمات دندانپزشکي همراه با بيهوشي در مراکز مجاز تاکيد کرد.
وي در اين بخشنامه  با اشاره به گزارش هاي دريافتي درخصوص ارائه خدمات دندانپزشکي همراه با بيهوشي در مطب دندانپزشکان عمومي و متخصص و همچنين تبليغات در فضاهاي مجازي و سايت هاي اينترنتي و صراحت ممنوع بودن اين اقدام در آيين نامه تاسيس درمانگاه دندانپزشکي، تاکيد کرد: ضروري است، اين امر با هدف اطلاع رساني مجدد و پيشگيري از گسترش انجام آن و جلوگيري از هرگونه پيشامدهاي احتمالي تهديد کننده سلامتي دريافت کنندگان خدمات دندانپزشکي به خصوص در کودکان و بيماران با شرايط باليني خاص به صورت ويژه مورد نظارت قرارگيرد.
دکتر جان بابايي با تاکيد بر لزوم اجراي نظارت بر ممنوعيت بيهوشي در مراکز دندانپزشکي، خاطرنشان کرد:  با توجه به دستورالعمل ضوابط بهداشتي و تسهيلات لازم در مطب، اين بخشنامه با هدف يادآوري به کليه دندانپزشکان، درمانگاه هاي دندانپزشکي و عمومي، مراکز جراحي محدود و بيمارستان هاي داراي بخش دندانپزشکي تحت پوشش نظارت آن معاونت، ابلاغ شده تا بر نحوه صحيح  آيين نامه و دستورالعمل هاي فوق نظارت لازم را به عمل آورده و در صورت مواجهه با موارد تخلف، مطابق با قوانين مربوطه و تحت عنوان اقدام پزشکي غيرمجاز، موضوع را پيگيري کنند.  
معاون درمان وزارت بهداشت در پايان اين بخشنامه به موارد قابل نظارت در اين زمينه اشاره کرد و اظهار داشت: ارائه خدمات دندانپزشکي همراه با بيهوشي تحت هر عنوان توسط دندانپزشکان عمومي و متخصص در مطب ممنوع مي باشد و متخصصين جراحي دهان و فک و صورت و دندانپزشکان اطفال، همچنين دندانپزشکان با طي نمودن دوره هاي مصوب وزارت بهداشت با تاييد معاونت آموزشي وزارت بهداشت، در مراکز مجاز، مي توانند خدمات دندانپزشکي همراه با بيهوشي را ارائه نمايند. علاوه بر اين درمانگاه هاي دندانپزشکي و درمانگاه هاي عمومي، مراکز جراحي محدود و بيمارستان هاي داراي بخش دندانپزشکي در صورت تاييد شرايط دستورالعمل مذکور توسط آن معاونت و با رعايت کليه ضوابط قيد شده در آن، مجاز به ارائه خدمات دندانپزشکي همراه با بيهوشي هستند. همچنين هرگونه تبليغات و به  هر نحو ممکن از جمله فضاهاي مجازي، سايت هاي اينترنتي، ارسال پيامک بدون اخذ مجوز از سازمان نظام پزشکي ممنوع است و ضرورت دارد موارد تخلف به استناد بخشنامه شماره۲۸۲۱۷/۴۰۲د مورخ ۲۱/۱۱/۹۶ به آن سازمان گزارش شود.


خبرگزاری آريا – ارائه تجارب ملي در عرصه سياستگذاري آموزش علوم پزشکي
در اولين سمينار مديريت و سياستگذاري در آموزش پزشکي مطرح شد؛

ارائه تجارب ملي در عرصه سياستگذاري آموزش علوم پزشکي

خبرگزاري آريا- دبير ستاد تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي در اولين سمينار مديريت و سياستگذاري در آموزش پزشکي روند بازنگري برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي را تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر عطا اله پور عباسي، دبير ستاد تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي، به بيان يک تجربه ملي در عرصه سياستگذاري آينده نگارانه پرداخت و گفت: برنامه ريزي هاي حوزه آموزش عالي سلامت در دنيا پيشينهٔ بسيار مفصلي دارد و وقتي هر کدام از اين اسناد را بررسي کرديم متوجه شديم هر کدام نکاتي اساسي دارند که شايد ما در برنامه ريزي ها به آن توجه نکرده بوديم، از اين رو اين نکات مجددا با حضور اساتيد مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد برنامه تحول حوزه آموزش اجرايي شود.
وي برخي از برنامه ها را واکنشي و برخي ديگر را آينده نگارانه خواند و تصريح کرد: در برنامه ريزي بسته هاي تحول، نگاه آينده نگرانه وجود دارد و مبتني بر پاسخگويي به تحولات آينده است.
وي افزود: در طراحي اين برنامه ها علاوه بر نقشه جامع علمي، برنامهٔ راهبردي دانشگاه هاي آموزش پزشکي سال ۱۳۸۲ و سند تحول و نوسازي آموزش پزشکي سال ۱۳۹۰ نيز مورد توجه و بررسي قرار گرفت. علاوه بر آن، استفاده از تجربيات گذشته نيز توانست منجر به پاسخ مناسبي براي نيازهاي عرصه سلامت شود.
دکتر پور عباسي، تبديل نقشه راه به برنامه استراتژيک را ضروري خواند و تصريح کرد: نقشه راه همان بسته هاي تحول و نوآوري است که ناظر بر اسناد بالا دستي بوده و تاکنون در حوزهٔ آموزش پزشکي وجود دارد. بسته ها بر مبناي الگوهاي تئوريک برنامه ريزي و طراحي شده و اکنون به دوازده بستهٔ تحول و نوآوري تبديل شده است که همهٔ تغييرات لازم در حوزهٔ آموزش را پوشش مي دهد.
وي مدل استقرار سياست ها را مدلي متفاوت دانست و يادآور شد: يکي از اين الگوها مدل پياده سازي بسته هاي تحول بود. در اين زمينه حدود ۱۰۰ ماموريت يا اقدام عملياتي که ناظر بر اجرايي شدن بسته هاي تحول بود، هر کدام با مدلي ميان دانشگاه ها توزيع شد که برخي از آن ها ماموريت مشترک همهٔ مناطق بودند.
دکتر پورعباسي ضمن اشاره به ماموريت هاي ويژه دانشگاه ها گفت: بر اساس دو مطالعه انجام شده، کشور در آينده نيازمند حدود ۳۰۰ رشته مقطع جديد است که دانشگاه ها بايد متناسب با آن نيروهاي جديدي را تربيت نمايند. از اين رو فلسفهٔ ماموريت هاي ويژه دانشگاه ها از اينجا شکل گرفت و عمدهٔ فعاليت هاي ماموريت هاي ويژه، حول محورهاي آموزشي بود.
دبير ستاد تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي، از واگذاري اين ماموريت هاي ويژه به دانشگاه ها خبر داد و تاکيد کرد: در ابتداي دولت دوازدهم احساس شد که بايستي در ماموريت هاي آموزشي دانشگاه ها بازنگري صورت گيرد. البته اين امر تا حدودي از طريق سامانهٔ آتنا قابل رصد بود و مي توانستيم اشکالات هر کدام از بسته ها را با توجه به تجربهٔ پياده سازي مورد ارزيابي قرار دهيم. در اين فاصله اسناد بالادستي مجددا مورد بازبيني قرار گرفت و مجموع اين ها موجب شد که نسخهٔ بازنگري شده در جلسهٔ معاونين آموزشي ارايه شود.
وي افزود: لازم بود که در اين دوره، مدل پياده سازي و استقرار بسته‌ها و شفافيت آن ها مجددا مورد بازبيني قرار گيرد از اين رو به سراغ صف بندي برنامه ها رفتيم و براي هر کدام (ستاد، مناطق آمايشي و دانشگاه ها) برنامه ريزي هاي روشني انجام و مقرر شد تا هر منطقه اقدامات عملياتي مشخصي را انجام دهند. البته عمدهٔ اين تلاش ها ضمن نگاه آينده نگارانه به منظور حل مسايل عاجل حوزه آموزشي صورت گرفته است.


خبرگزاری آريا – ۱۲۰۰ دندانپزشک در سطح روستا و ۱۱۰۰ دندانپزشک در سطح شهر مشغول ارائه خدمات دولتي هستند


1200 دندانپزشک در سطح روستا و 1100 دندانپزشک در سطح شهر مشغول ارائه خدمات دولتي هستند

خبرگزاري آريا- در حال حاضر در حوزه بهداشت ۴۱۰۰ واحد ارائه خدمات دندانپزشکي مجهز وجود دارد. همچنين ۱۲۰۰ دندانپزشک در سطح روستا و ۱۱۰۰ دندانپزشک در سطح شهر مشغول  ارائه خدمات دولتي  هستند.
به گزارش خبرگزاري آريا، نشست هم انديشي با حضور دکتر عليرضا رئيسي معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دکتر ايرج نظري رئيس دانشگاه علوم پزشکي اهواز و جمعي از مديران معاونت بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکي اهواز برگزار شد.
دکتر رئيسي معاون بهداشت در اين نشست افزود: اهداف مهم اجراي پزشک خانواده صرفه جوئي در هزينه هاي درماني و دسترسي به خدمات و عدالت مي باشد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: نظام ارجاع بايد نظام سطح بندي باشد و يکسري خدمات مشخص در هر سطح ارائه شود.
وي يکي از افتخارات سيستم بهداشتي را عدم وجود خدمات تکراري دانست و افزود: در سيستم بهداشتي و سطح بندي خدمات، هر خدمتي در جاي مناسب و توسط فرد مناسب ارائه مي شود.
دکتر رئيسي وجود پرونده هاي الکترونيک را ابزاري جهت کنترل و مديريت هزينه ها عنوان نمود و گفت: پرونده الکترونيک يک منبع اطلاعاتي است که تمام اطلاعات فرد از زمان قبل از تولد تا مرگ را شامل مي شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يکي از اولويت هاي معاونت بهداشت را تکميل پروند ه هاي الکترونيک عنوان کرد و افزود: در اين زمينه سعي شده اقدامات مطلوبي در خصوص سامانه يکپارچه بهداشت (سيب) صورت گيرد.
وي همچنين اولويت هاي بعدي حوزه بهداشت را به ترتيب استقرار پزشک خانواده و هماهنگي با سطوح ۲ و۳ عنوان کرد.
دکتر رئيسي ادامه داد: ۳ شاخص مهم مرگ مادر، مرگ نوزاد و خدمات دندانپزشکي از اهداف برجسته معاونت بهداشت وزارت بهداشت مي باشند.
دکتر رئيسي با بيان اينکه در خدمات دندانپزشکي پتانسيل و ظرفيت هاي خوبي در سالهاي اخير در کشور ايجاد شده، تصريح کرد: در حال حاضر در حوزه بهداشت ۴۱۰۰ واحد ارائه خدمات دندانپزشکي مجهز وجود دارد. همچنين ۱۲۰۰ دندانپزشک در سطح روستا و ۱۱۰۰ دندانپزشک در سطح شهر مشغول به ارائه خدمات هستند.
وي در پايان گفت: دفاتر خدمات سلامت که در کلان شهرها شروع به کار کرده در حوزه بهداشت محيط و نظارت بسيار کمک کننده و اثربخش بوده است و توانستيم با برون سپاري اشتغال زائي و دقت نظارت را افزايش دهيم.